05-08-04

Vlaams Blok en collaboratie

Gerda Van Peer, fout in de oorlog maar ondertussen tot inkeer gekomen, in Humo: "Ik weet dat in de lokalen van het Blok, aan de Van Maerlantstraat, elke eerste zondag van de maand 'de vergadering van de SS' plaatsvindt. Dan heb je er een soort volkshuis voor oostfronters en DRK's: een kantine met druksels en pamfletten van het Blok, waar je ook wat kunt drinken en een kaartje leggen, en achterin een vergaderzaal. Eén of twee keer ben ik daar geweest. Ik dacht: dat is niks voor mij. De laatste toespraak van Hitler werd er afgespeeld, van een abominabele geluidskwaliteit: je verstond er geen woord van. En aan het einde wordt steevast het Horst Wessel-lied gezongen, of 'Deutschland über alles', of dat andere liedje van de SS."
 
 

12:45 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Uit de (niet zo) oude doos: Marc Joris, huidig gemeenteraadslid voor het Blok in Gent over zijn diepste wens

Marc Joris van Drongen is medewerker van de studiedienst van het Vlaams Blok. Hij was (is?) als Vlaams-Blokker plaatsvervangend lid van de beheerraad van de VRT. In het Blokblad Kort Manifest (juli-augustus 2000 antwoordt hij op de vraag ‘wat is uw diepste politieke wens?’ met: “Een christelijke renaissance, die leidt tot een kruistocht tegen de islam in Europa”. En op de vraag ‘welke nog levende persoon kan volgens u maar beter naar de maan verhuizen?’ antwoordt hij: “Een miljard moslims zou een mooi begin zijn. Maar als dat teveel gevraagd is, stuur dan Johan Leman – zonder ruimtepak.” 
CV van Joris: http://www.gent.be/gent/nieuws/showitem.asp?ID=04/0539&NAV=ON&BH11:47 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vlaams Blok over mensenrechten.

Bron: http://vlaamsblok.be/actualiteit_week_119.shtml
 
[04/08/2004] - De mensenrechten

België eerbiedigt bepaalde domeinen van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten niet, een overeenkomst die door 152 landen werd ondertekend. Dat zegt het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Het comité heeft het dan over "geweld door de politie, de behandeling van vreemdelingen en de vele racistische daden". Even slikken is het als je zoiets leest, maar sta ons toe enkele bedenkingen te hebben.

Het is niet onbelangrijk om te weten dat het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties zich voor een aanzienlijk deel baseert op krantenartikels en - eenzijdige - informatie van niet-gouvernementele organisaties. Dat bevestigt ook Freddy Roosemont, de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken. Wetende dat vooral deze laatste groep dikwijls tot de vreemdelingenlobby kan worden gerekend, is het bovendien niet zo heel verwonderlijk dat het comité tot dergelijke onheilspellende conclusies komt.

Roosemont reageert bondig: "Er wordt te weinig rekening gehouden met de realiteit." Wie zijn wij om hem tegen te spreken? Inderdaad, terwijl onze politiediensten onder bijzonder moeilijke omstandigheden hun werk proberen te doen en van begin tot einde op de vingers worden gekeken, is er haast niemand die eens onderzoekt hoe bijvoorbeeld afgewezen asielzoekers zich 'gedragen' tijdens hun repatriëring. Dat men misschien dat eerst eens onderzoekt vooraleer de politiediensten met de vinger te wijzen.

Het rapport van het comité heeft het ook over de "vele racistische, xenofobe, antisemitische of anti-islamitische daden'' in België. Toch wel bij de haren getrokken, niet? Het Vlaams Blok stelt zich wel de vraag of de bijvoeglijke naamwoorden niet kunnen worden aangevuld met anti-Vlaams of zelfs geweld tegen het Vlaams Blok. Gewelddadige feiten tegen het Vlaams Blok, zijn leden en zijn sympathisanten zijn immers 'net iets' talrijker dan anti-islamitisch geweld. Maar die dingen halen natuurlijk zelden of nooit de media, laat staan dat een niet-gouvernementele organisatie zich hier zou in interesseren ...

Een andere vraag die iemand maar eens aan het comité moet stellen, is bovendien hoe het zit met de vrije meningsuiting. In welke democratie is het immers mogelijk dat een oppositiepartij, die ondertussen nota bene één miljoen kiezers vertegenwoordigt, door de marionetten van de macht voor de rechter wordt gesleept en dreigt verboden te worden? We zullen maar veronderstellen dat het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties dit over het hoofd heeft gezien, niet?

Een normale mensenrechtenorganisatie zou zich over dergelijke - door het regime ingestelde - processen zorgen maken. Dit comité echter vindt het allemaal nog niet ver genoeg gaan en maakt zich zorgen over het feit dat de wetgeving die de partijfinanciering van het Vlaams Blok moet stilleggen door de senaat nog niet is goedgekeurd. Begrijpe wie kan ...

 

10:40 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-08-04

Filip Dewinter over het 70-puntenplan

Van een koerswijziging is geen sprake, van het verbranden, het overboord gooien van het 70-puntenplan evenmin. Het Vlaams Blok is niet van plan om assen op het hoofd te strooien en plat op de buik te gaan voor onze politieke tegenstanders. Dat zou pas echt een tactische fout van formaat zijn. De ware toedracht is dat het Vlaams Blok het ondertussen bijna tien jaar oude 70-puntenplan niet zal actualiseren. Het Vlaams Blok wil het vreemdelingenstandpunt herbronnen en terugkeren tot de essentie van onze voorstellen terzake waarbij we de vreemdelingen voor de keuze plaatsen: aanpassen of terugkeren. Uiteindelijk kan men ons standpunt samenvatten in vier concrete actiepunten:

  • een waterdichte immigratiestop;
  • de gedwongen terugkeer van illegale en criminele vreemdelingen;
  • voor wat de overige vreemdelingen betreft hen voor de keuze plaatsen: aanpassen of terugkeren;
  • het voeren van een eigen volk eerst-beleid betreffende tewerkstelling, huisvesting en sociale zekerheid.
Bron: Toespraak congres "ONZE STEDEN BEVRIJDEN" (http://www.vlaamsblokantwerpen.org/toespraken_1.shtml)

14:39 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Arabisch en Turks in het secundair onderwijs

Persmededeling Vlaams Blok Fractie in het Vlaams Parlement 02 augustus 2000 ondertekend door Filip Dewinter en met als titel:
"CVP wil Arabisch en Turks invoeren als derde en vierde taal in secundair onderwijs: arrogante provocatie aan het adres van alle Vlamingen"


[...]Het voorstel van de CVP om Arabisch en Turks in te voeren als derde en vierde taal is een regelrechte provocatie aan het adres van alle Vlamingen. Dit voorstel is een zoveelste stap in de richting van de arabisering van ons land.[...]
[...] "Het Vlaams Blok gaat ervan uit dat een aantal niet-Europese vreemdelingen zich aan het lot van de Vlamingen willen verbinden, en dat deze vreemdelingen hier mogen blijven. Voor de anderen daarentegen dient een begeleide terugkeer georganiseerd te worden, en dat impliceert onvermijdelijk dat deze vreemdelingen zich zonder al te veel problemen in hun landen van herkomst moeten kunnen integreren. Daartoe is specifiek (taal)onderwijs vereist. [...]

Bron: http://www.vlaamsblokvlaamsparlement.org/vorigewebstek/pe...

Iedereen die naar school is geweest, weet natuurlijk dat een "derde" en zeker een "vierde" taal keuzevakken zijn.


11:21 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geen recht op een sociale woning voor "vreemdelingen"

Jan Penris in het Vlaams Parlement op 12/02/2003, vraag aan Minister Marleen Vanderpoorten over wachtlijsten sociale huurwoningen

[...] Tot slot zijn er een aantal mensen, zoals bijvoorbeeld vreemdelingen, die beroep doen op de socialehuisvestingsector maar eigenlijk daar niet thuishoren. [...]
[...] Ik deed de minister de suggestie die groepen die niet thuishoren in de socialehuisvestingsector, zoals daar zijn vreemdelingen en asielzoekers, onder te brengen in het departement Welzijn. Zo kunnen we de sociale huisvesting voorbehouden voor zij die er nood aan hebben. [...]

Bron: http://www.vlaamsblokvlaamsparlement.org/vorigewebstek/heetvandenaald_217.html

Commentaar overbodig lijkt me...

11:02 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Uit het Programma van het Vlaams Blok

Bron: http://vlaamsblok.be/pdf/programmabrochure.pdf

p. 44: "In België worden de meeste loononderhandelingen (de fameuze CAO’s of collectieve arbeidsovereenkomsten) nog altijd centraal gevoerd. Dat is niet logisch, want de productiviteit in Vlaanderen ligt stukken hoger dan in Wallonië. De talenkennis in het zuiden is meestal gebrekkig. De lonen zijn er relatief hoog en in de werkloosheid scoort Wallonië aanzienlijk slechter. Het ligt dus voor de hand dat Vlaanderen bij nationale onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers de tol betaalt. Daarom pleit het Vlaams Blok voor het afsluiten van sectoriële akkoorden op Vlaams niveau. Zo kunnen wij in Vlaanderen een eigen loonpolitiek voeren en onze concurrentiepositie verbeteren op de internationale markt."

Volgens mij kan dat alleen maar betekenen dat het Blok vindt dat het "eigen volk" minder moet gaan verdienen...

p. 45: [...] "Het Vlaams Blok pleit ook voor de oprichting van echte ondernemingsraden, waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn. Deze raden moeten leiden tot een democratische besluitvorming die zowel werkgevers als werknemers ten goede komt." [...]

Ze noemen het niet meer zo, maar dit is solidarisme van het zuiverste water. Iets dat ze overgenomen hebben van de Vlaamsnationalisten uit de jaren 1930. Die vonden immers ook dat de zogezegde gemeenschappelijke belangen van de werkgevers en werknemers moeten primeren op hun tegenstellingen.


09:55 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |